ALGEMENE VOORWAARDEN

Wil je de algemene voorwaarden downloaden? Klik dan hier. De uitleen en bemiddelingsvoorwaarden kun je hier vinden.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties inzake leen, ruil huur, verhuur en ter beschikkingstelling van zaken van of via de RENTOCASTER BV. en alle met deze vennootschappen samenwerkende en gelieerde ondernemingen, verder te noemen Rentocaster.

Artikel 1

Instrumenten die door of via Rentocaster BV worden uitgeleend, verhuurd of geruild, zijn en blijven eigendom van Rentocaster BV of van het Rentocaster lid dat de gitaar via Rentocaster ter verhuur aanbiedt.

Artikel 2

 1. Bindende leen/ruil/huur overeenkomsten, hierna te noemen de huurovereenkomst, komen tot stand door ondertekening van de overeenkomst door de huurder.
 2. De huurovereenkomst wordt afgesloten tegen een huurprijs en een huurperiode zoals vermeld op de huurovereenkomst.
 3. Na het verstrijken van de eerste huurperiode zoals vermeld op de leen/ruil overeenkomst wordt de overeenkomst telkens voor een periode van een maand verlengd tegen gelijkblijvende condities en prijzen totdat huurder de overeenkomst opzegt. Huurder kan opzeggen met een opzegtermijn van een volle kalender maand.
 4. Rentocaster is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen met een opzegtermijn van zes weken. De huurder is dan verplicht om het instrument zes weken na de opzegging te retourneren aan Rentocaster.
 5. Huurder is gerechtigd om de gehuurde gitaar gedurende de looptijd om te ruilen voor een gitaar uit dezelfde of lagere prijsklasse. In dat geval blijft de oorspronkelijke overeenkomst tegen gelijkblijvende looptijd, huurprijs en borgstelling van kracht.
 

Artikel 3

 1. Het gehuurde kan bij Rentocaster worden afgehaald.
 2. Huurder dient zich te legitimeren.
 3. Vanaf het moment van aflevering is het gehuurde en het gebruik van het gehuurde voor rekening en risico van de huurder.
 4. Huurder behandeld het gehuurde met zorg.
 

Artikel 4

 1. Huurder heeft het recht om het gehuurde voorafgaande dan wel bij of tijdens de feitelijke levering te controleren. Indien de huurder dit achterwege laat of het gehuurde na het uitvoeren van de controle c.q. het onderzoek zonder op- en of aanmerkingen in ontvangst neemt, wordt het gehuurde geacht in overeenstemming met de overeenkomst, derhalve in deugdelijke, goede en onbeschadigde staat te zijn geleverd. Reclames na ingebruikname worden niet geaccepteerd
 2. De huurder zal als een goed huurder voor het gehuurde zorg dragen, het gehuurde doelmatig beveiligen en gebruiken overeenkomstig de gebruiksvoorschriften. Het is de huurder verboden het gehuurde door te verhuren, in gebruik te geven of anderszins aan een derde ter beschikking te stellen.
 3. Het is de huurder verboden het gehuurde geheel of gedeeltelijk te demonteren of te repareren.
 

Artikel 5

 1. De huurder dient het gehuurde bij einde gebruik met inachtneming van de openingstijden van de Rentocaster te retourneren aan het filiaal van Rentocaster. De huurperiode eindigt in dit geval nadat een medewerker van Rentocaster het gehuurde heeft gecontroleerd en er een retour bon is getekend.
 2. Het eindigen van de huurperiode laat onverlet dat huurder voor het gehuurde aansprakelijk blijft totdat het gehuurde weer in het bezit van Rentocaster is.
 3. Ingeval van een tekortkoming in de nakoming van het gestelde in de voorafgaande leden, blijft de huurovereenkomst van kracht tot aan de dag van feitelijke ontvangst van het gehuurde door Rentocaster, ongeacht het verdere recht van Rentocaster op schadevergoeding en/of het laten terughalen van het gehuurde.
 

Artikel 6

 1. De huurder is tot aan het moment dat het gehuurde weer door Rentocaster in ontvangst is genomen aansprakelijk voor alle schade aan het gehuurde goed, waaronder schade door vermissing, verduistering, diefstal, vervreemding en totaal verloren gaan.
 2. De huurder is voorts aansprakelijk voor alle door Rentocaster gemaakte reparatie- en reinigingskosten, indien het verhuurde in slechte staat/beschadigd aan de Rentocaster wordt teruggegeven, onverminderd het recht van de Rentocaster tot vordering van huurderving.
 3. Beschadiging, vermissing, verduistering, diefstal en totaal verloren gaan van het gehuurde dient na ontdekking onverwijld aan de Rentocaster schriftelijk te worden medegedeeld.
 4. De huurder is tevens aansprakelijk voor alle schade welke is veroorzaakt door het gebruik van het gehuurde.
 5. Huurder vrijwaart Rentocaster volledig tegen aanspraken van derden tot schadevergoeding verband houdende met het gebruik van het gehuurde.
 6. Het gehuurde is door Rentocaster niet verzekerd. Huurder dient derhalve zelf een verzekering af te sluiten die bovenstaande risico’s dekt, waaronder schade als gevolg van vermissing, diefstal en vergaan van het gehuurde.
 7. Indien huurder gebruik maakt van de afkoopregeling inzake speelschade zijn kleine beschadigingen als gevolg van normaal gebruik niet verwijtbaar aan en voor rekening van huurder. Hiervoor wordt een percentage over de huursom in rekening gebracht. 
 

Artikel 7

 1. Bij vermissing, vervreemding, vergaan, diefstal, verduistering of bezwaring van het goed dient de huurder Rentocaster hiervan onmiddellijk in kennis te stellen.
 2. Bij vermissing, vervreemding, vergaan, diefstal, verduistering of bezwaring van het goed dient de dagwaarde van het goed volgens de op dat moment geldende prijslijst aan de Rentocaster te worden vergoed.
 3. In geval van vermissing, vervreemding, beschadiging, vergaan, diefstal, verduistering of totaal verloren gaan van het gehuurde is de huurder niettemin gehouden de huurtermijnen op grond van de huurovereenkomst verschuldigd te betalen alsof het gehuurde niet vermist, vervreemd, beschadigd, vergaan, gestolen, verduisterd of verloren is gegaan.
 

Artikel 8

 1. Betaling geschiedt per maand vooraf per automatische incasso.
 2. De Rentocaster kan als zekerheid tot betaling van de huurprijs en/of borg van het verhuurde een waarborgsom verlangen. Na terugkomst van het gehuurde zal de waarborgsom aan huurder worden terugbetaald, onder aftrek van de nog verschuldigde huurpenningen, schade en eventuele kosten.
 3. Indien de huurder niet tijdig betaalt, treedt van rechtswege het verzuim in en is de huurder aan de Rentocaster een vertragingsrente verschuldigd van 1,5% van het factuurbedrag voor iedere maand dat de huurder met betaling in verzuim is. Voor berekening van de rente geldt een deel van de maand als een hele maand. De door de huurder gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan. Bij overschrijding van overeengekomen betalingstermijn, vervallen eventuele kortingen en heeft de Rentocaster het recht de volledige huurprijs in rekening te brengen.
 4. Onverminderd het vorenstaande is de huurder aan de Rentocaster verschuldigd alle kosten welke Rentocaster maakt tot inning van de aan Rentocaster verschuldigde bedragen en tot verzekering van zijn rechten, zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke incassokosten daaronder begrepen, onverminderd de bevoegdheid van Rentocaster om daarenboven een vergoeding te vragen van schade, kosten en interesten, welke voor Rentocaster voortvloeien uit niet-, niet tijdige of niet-behoorlijke nakoming of ontbinding van deze overeenkomst.
 5. Onder deze gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten worden tevens begrepen de incasso-, bureau- en afwikkelingskosten van procureurs, deurwaarders en schade-experts. De buitengerechtelijke incassokosten worden door partijen geacht te zijn vastgelegd op 15% van het totaal verschuldigde bedrag, terwijl deze buitengerechtelijke incassokosten tenminste in alle gevallen 175,00 zullen bedragen.
 

Artikel 9

 1. Indien de huurder zijn of meer van zijn contractuele verplichtingen niet, niet-tijdig of niet behoorlijk nakomt, indien huurder failliet wordt verklaard of op hem de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard en/of indien op het vermogen van de huurder of gedeeltelijk beslag wordt gelegd is de huurder in verzuim en heeft de Rentocaster de bevoegdheid de overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is als ontbonden te beschouwen, ongeacht zijn verdere recht tot vordering van nakoming, schadevergoeding en opschorting.
 2. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid, zijn Rentocaster en huurder gerechtigd om de verhuurovereenkomst geheel of gedeeltelijk zonder rechtelijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen, ongeacht een verder recht op schadevergoeding, indien de wederpartij na deugdelijke ingebrekestelling zijn verplichtingen ter zake van de huurovereenkomst niet nakomt.
 3. Indien een partij gebruik maakt van het in de voorgaande leden bedoelde recht, wordt de wederpartij in kennis gesteld van de gehele of gedeeltelijke ontbinding van de huurovereenkomst.
 4. In gevallen als in lid 1 en 2 genoemd, is Rentocaster te allen tijde, zonder enige ingebrekestelling of aankondiging vooraf, gerechtigd om het gehuurde bij de huurder terug te halen. De huurder verplicht zich op voorhand alsdan aan Rentocaster de in dat verband door Rentocaster gewenste medewerking te verlenen.
 5. Voorts is de Rentocaster in gevallen als in lid 1 en 2 genoemd nimmer aansprakelijk voor enige schade welke hetzij door de huurder, hetzij door derden in verband met het terughalen van het verhuurde c.q. het niet continueren van de huurovereenkomst wordt geleden. De kosten van transport, reiskosten, kosten voor logies, voeding e.d. die door de Rentocaster bij uitoefening van de zo-even omschreven bevoegdheid tot terughalen worden gemaakt, zijn voor rekening van de huurder.
 

Artikel 10

 1. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van de Rentocaster opgeschort. Indien de periode, waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Rentocaster niet mogelijk is, langer duurt dan 3 maanden, zijn partijen bevoegd de huurovereenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 2. Indien de Rentocaster bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is Rentocaster gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gebonden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke contract.
 3. Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt in ieder geval verstaan een verhindering om te presteren door omstandigheden, die onvoorzienbaar waren op het moment van het sluiten van de verhuurovereenkomst en die buiten de invloedssfeer van Rentocaster liggen. Daaronder wordt mede verstaan het niet of niet tijdig voldoen van leveranciers van Rentocaster, brand, hoge watersnoden, extreme weersomstandigheden, stakingen, wegblokkades en werkonderbrekingen.
 

Artikel 11

Huurder verklaart ermee bekend te zijn dat met inachtneming van de Wet bescherming persoonsgegevens zijn/haar persoonsgegevens worden vastgelegd, dat de gegevens alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor ze verkregen zijn, dat de gegevens niet langer worden bewaard dan noodzakelijk en dat de gegevens niet zonder reden worden verstrekt aan derden. Huurder heeft het recht op inzage van zijn/haar persoonsgegevens, zoals vastgelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens.

 

Artikel 12

Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, is het Nederlands recht van toepassing.

 

Wil je de algemene voorwaarden downloaden? Klik dan hier. De uitleen en bemiddelingsvoorwaarden kun je hier vinden.